بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) در بهمن ماه 98

بهترین صندوق های سرمایه گذاری بورسی (ETF) در بهمن ماه 98

بهترین صندوق های سرمایه گذاری ETF در بهمن ماه 98 معرفی شدند. صندوق های سرمایه گذاری “با درآمد ثابت تصمیم“،  “هستی بخش آگاه“، “ثروت آفرین پارسیان” و ” طلای کیان” به ترتیب در انواع صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی، مختلط و مبتنی بر طلا؛ بالاترین بازدهی ماهانه (بهمن ماه 98) را داشتند.

بازار بورس، همچنان مثبت در بهمن 98

بازار سرمایه در بهمن ماه 98 عملکرد مثبت خود را ادامه داد و شاخص کل بورس 17 درصد رشد کرد. در حالی که ورود شاخص کل به کانال 400 هزار واحدی برای برخی از سرمایه گذاران هراس انگیز بود، شاخص کل بورس در پایان معاملات بهمن ماه 98 در پله 478 هزار واحدی ایستاد تا رشد فزاینده  خود را در دستور کار داشته باشد.

حجم نقدینگی وارد شده در بازار سرمایه در افزایش ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری نیز موثر بود به طوری که بیش از 90 درصد از صندوق های بورسی در بهمن ماه 98 نسبت به ماه گذشته، با افزایش دارایی ها رو به رو شدند.

از طرفی برخی از صندوق های سرمایه گذاری غیر بورسی به دلیل پر شدن سقف واحد های سرمایه گذاری حداکثر نقدینگی ممکن را جذب کردند و دیگر قادر به صدور واحد های سرمایه گذاری نبودند.

صندوق های سرمایه گذاری بورسی به دلیل دارا بودن رکن بازارگردان در بازار سرمایه قدرت نقدشوندگی بسیار بالایی دارند و از نظر سادگی در معاملات راحت تر از سایر صندوق ها مورد مبادله قرار می گیرند.

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری بورسی در بهمن ماه 98 در مقایسه با ماه گذشته افت داشت اما با این حال دارایی های موجود در این صندوق ها افزایش پیدا کرد. این مسئله می تواند برای ماه های آینده و عملکرد صندوق ها مورد ارزیابی و سنجش کارشناسان قرار بگیرد. صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله موسوم به ETF، صندوق هایی هستند که در بورس و به صورت آنلاین، خرید و فروش می‌شوند.

سیگنال در این گزارش به بررسی عملکرد تمام صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس طی بهمن ماه 98 می پردازد. صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی، صندوق های مختلط، و صندوق های طلا تقسیم بندی شده اند و از نظر درصد بازدهی ماهانه (بهمن 98) در جداول جداگانه قرار داده شده اند.

لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله درآمد ثابت در بهمن ماه 98

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در دنیا به دلیل ترس ناشی از ویروس کرونا در حدود 370 میلیارد دلار دارایی در هفته های اخیر جذب کرده است. این امر موجب شده است قیمت شرکت ها و سهام بورس های مختلف کاهش پیدا کند چراکه مردم به سمت دارایی امن و کم ریسک رفته اند. در ایران نیز در بهمن ماه 98 اغلب صندوق های درآمد ثابت با افزایش خالص ارزش دارایی مواجه شدند.

لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله درآمد ثابت در بهمن ماه 98

صندوق با درآمد ثابت تصمیم در بهمن ماه 98 توانست با کسب بازدهی 3.76 درصدی در صدر جدول برترین های درآمد ثابت بایستد.

رتبه نام صندوق نماد بورسی درصد بازدهی ماه (بهمن 98) خالص ارزش دارایی (ریال)
اولبا درآمد ثابت تصمیمتصمیم3.764,385,191M
دومپارند پایدار سپهرپارند2.9730,968,792M
سومارمغان ایرانیانارمغان2.88208,712M
چهارمبا درآمد ثابت کیانکیان2.656,060,587M
پنجمبا درآمد ثابت کمندکمند2.6120,102,777M
ششمسپهر خبرگان نفتسخند2.47645,876M
هفتمآرمان آتی کوثرآکورد2.266,121,420M
هشتمگنجینه آینده روشنصایند2.10400,198M
نهماندیشه ورزان صبا تامیناوصتا2.044,841,924M
دهماعتماد آفرین پارسیاناعتماد1.9613,110,062M
یازدهممشترک آسمان امیدآسامید1.913,326,987M
دوازدهممعیاردمعیار1.851,018,344M
سیزدهمدارا الگوریتمدارا1.841,319,366M
چهاردهمامین یکم فرداامین یکم1.6716,496,476M
پانزدهمپاداش سهامداری توسعه یکمسپاس1.615,049,668M
شانزدهمفیروزه آسیافیروزا1.311,623,512M

قابل ذکر است بعضی از صندوق های درآمد ثابت به صورت منظم سود تقسیم می کنند. برای اطلاع بیشتر به صفحه صندوق های سرمایه گذاری در سایت سیگنال مراجعه نمایید.

لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله سهامی در بهمن ماه 98

میانگین بازدهی در صندوق های سهامی نسبت به ماه گذشته کمی کاهش یافت. صندوق های سرمایه گذاری بورسی به طور میانگین 13 درصد بازدهی داشتند در حالی که در ماه گذشته این عدد 15 درصد بود.

لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله سهامی در بهمن ماه 98

صندوق هستی بخش آگاه در بهمن ماه 98 توانست با کسب بازدهی 17.27 درصدی در صدر جدول برترین های صندوق های سهامی بایستد.

رتبهنام صندوقنماد بورسی درصد بازدهی ماه (بهمن 98) خالص ارزش دارایی
اولهستی بخش آگاهآگاس17.27941,818M
دومتوسعه اندوخته آیندهاطلس15.161,185,434M
سومآسمان آرمانی سهامآساس14.53399,722M
چهارمسرو سودمند مدبرانسرو14.14290,760M
پنجمسپهر کاریزماکاریس13.671,872,985M
ششمبذر امید آفرینبذر13.43799,580M
هفتمتجارت شاخصی کاردانکاردان12.50659,890M
هشتمشاخص سی شرکت بزرگ فیروزهفیروزه12.38559,648M
نهمآرمان آتیه درخشان مسآتیمس11.65669,269M
دهمامین تدبیرگران فرداالماس11.41484,533M
یازدهمافق ملتافق ملت9.37676,024M

صندوق سپهر کاریزما با در اختیار گرفتن بیش از 187 میلیارد تومان سرمایه با ارزش ترین صندوق سهامی قابل معامله است.

لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مختلط در بهمن ماه 98

در میان صندوق های سرمایه گذاری مختلط، سه صندوق به صورت قابل معامله در بورس هستند. صندوق های مختلط همانند ماه های گذشته عملکردی مابین صندوق های درآمد ثابت و سهامی کسب کردند. صندوق ثروت آفرین پارسیان با ثبت بازدهی 11.75% در صدر برترین صندوق مختلط قابل معامله در بورس ایستاد.

لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مختلط در بهمن ماه 98

تمام صندوق های مختلط بورسی در ماه گذشته با افزایش خالص ارزش دارایی همراه شدند و صندوق ثروت آفرین پارسیان با ارزشی بالغ بر 147 میلیارد تومان بزرگترین صندوق مختلط از این نظر است.

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (بهمن 98)خالص ارزش دارایی
اولثروت آفرین پارسیانثروتم11.751,477,658M
دومسپهر اندیشه نوینصنوین7.06610,107M
سومآرمان سپهر آشناآسام6.73182,368M

لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مبتنی بر طلا در بهمن ماه 98

قیمت ها در بازار سکه و طلا در بهمن ماه 98 گام صعودی خود را ادامه دادند. بورس کالا که صندوق های مبتنی بر طلا در آن معامله می شوند با رشد بی سابقه ای رو به رو شد. صندوق های طلا که بیشترین پرتفوی خود را روی سپرده سکه طلا بانکی بسته اند، در بهمن ماه 98 همگام با افزایش بازدهی در بازار طلا رشد کردند.

در بین چهار صندوق طلا، “صندوق پشتوانه طلای لوتوس” بیشترین خالص ارزش دارایی را دارد. این صندوق که با نماد “طلا” در بورس معامله می شود، بیش از 380 میلیارد تومان ارزش دارد.

لیست بهترین صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مبتنی بر طلا در بهمن ماه 98

صندوق طلای کیان  و صندوق طلای مفید در بهمن ماه 98 توانستند با کسب بازدهی 7.26 درصدی عملکرد بهتری از سایر صندوق های طلا داشته باشند.

رتبهنام صندوقنماد بورسیدرصد بازدهی ماه (بهمن 98)خالص ارزش دارایی
اولدر اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیانگوهر7.262,718,553M
دومدر اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيدعیار7.261,356,494M
سومپشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیانزر6.60605,904M
چهارمپشتوانه طلای لوتوسطلا6.043,869,236M
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
 • چرا اکثر صندوق های ETF فقط سرمایه گذار حقوقی دارن؟یعنی ما نمیتونیم شرکت کنیم تو این صندوقا؟

  • سلام، هم افراد حقیقی و هم حقوقی قادر به خرید واحد صندوق های سرمایه گذاری هستند و از این بابت مشکل نیست. فقط صندوق های سرمایه گذاری از نوع اختصاصی بازارگردانی مختص افراد حقوقی است.

 • بازدهی یک ماهه نمیتونه مبنای قابل اتکایی برای تصمیم گیری باشه کاش حداقل بازدهی یک ساله رو هم در کنارش قرار میدادین

 • با سلام و عرض ادب. علت رتبه بندی بر اساس یک ماه چیه؟مگر نه اینکه عملکرد یک صندوق را جدای از مدیران صندوق و دیگر چیزها، باید بر اساس بازدهی و سودهی یک سال و گذشته ی اون بررسی بشود؟ باتشکر

  • سلام و عرض ادب. حرف شما درسته. صندوق های سرمایه گذاری باید بصورت میان مدت یا بلند مدت مورد بررسی قرار بگیرند، اما ما برای اینکه سرمایه گذاران یا کسانی که علاقه مند به سرمایه گذاری هستند بتوانند انتخاب هوشمندانه‌ای داشته باشند لیست برترین صندوق های سرمایه گذاری رو به صورت ماهانه هم منتشر می‌کنیم.

 • سلام، عرض ادب و تشکر،
  ارزش واحد در etf ها ،هم ناشی از محاسبه لحظه ای (دو دقیقه ای) دارایی های صندوق در بورس می باشد و هم عرضه و تقاضای واحد در معاملات ، درسته؟

 • اطلاعات بسیار زیادی کسب کردم.از این نگارش زیبا وجذاب نیز تشکر می کنم

 • سلام، کاش زودتر سیگنال پیدا میکردم.
  نوع مطالب و ارائشون عالیه
  ممنون میشم اگه به این سوال پاسخ بدید
  در یکی از مقاله هاتون در مورد صندوقهای ای تی اف گفته بودید گره معاملاتی ندارند. یعنی با توجه به اینکه این صندوق ها مثل دیگر شرکت های بورسی خرید و فروش میشن، صف خرید و فروش براشون شکل نمیگیره؟ منظورم اینه در مواقع خاص که بازار ریزشی یا خیلی صعودی هست ، سهام دار در فروش یا خرید در این صندوقها دچار مشکل و تاخیر زمانی میشه؟

  • سلام دوست عزیز سپاس از لطف و نظر شما. صندوق های قابل معامله در بورس به دلیل دارا بودن رکن بازارگردان معمولا دچار صف های خرید و فروش نمیشن و قدرت نقدینگی شون بالاتر از سهام شرکت هاست. با سیگنال همراه باشید.

 • بورسیران تو سایتش زده بازده بهمن 18.4 اما تو لیست بهترین صندوق ها قرارش ندادید. اونا اشتباه کردن یا شما؟

  • سلام و درود. این لیست بهترین صندوق های قابل معامله (ETF) هست. صندوق بورسیران از نوع ETF نیست. بنابراین در این لیست قرار نگرفته. موفق و پیروز باشید.