بازار سنگ آهن ۵۷ درصد داغ می شود
معدن 24 -
نرخ سنگ آهن 58درصد به اوج قیمت 54 ماه گذشته گذشته رسید.