درآمد پتروشیمی مارون سه هزار میلیارد تومان افزایش یافت
رادیو سهام
درآمد پتروشیمی مارون در سال ۹۷ با رشد سه هزار میلیارد تومانی به هشت هزار و ۱۸۰ میلیادر تومان رسید.