گزارشی از عرضه اولیه های رنیک و بجهرم امروز شنبه 20 مهر ماه 1398
سیگنال
با بازگشت معاملات رنیک به حالت عادی، این سهم در ابتداری بازار امروز با افزایش تقاضا همراه شد و به صف خرید رسید. اما معلملات نماد بجهرم طی چند مرحله صوت گرفت. امیدواریم طی روزهای آینده وضعیت معامله نماد بجهرم نیز مانند رنیک به حالت عادی خود بازگردد.
بازدهی عرضه اولیه رنیک (جنرال مکانیک) از مرز 100 درصد نیز گذشت !
سیگنال
همانطور که در نمودار مشخص است، قیمت هر سهم رنیک در 15 روز معاملاتی از 7,900 ریال به 17,067 ریال افزایش پیدا کرده است.
بازگشایی رنیک (جنرال مکانیک) پس از کنفرانس اطلاع رسانی با 10% نوسان مثبت
سیگنال
رنیک در مرحله پیش گشایش در سقف قیمتی 5 درصد کشف قیمت شد. در مجموع نوسان مثبت رنیک در معاملات امروز به 10.24% درصد رسید.
بازگشایی رنیک (جنرال مکانیک) پس از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
سیگنال
نماد رنیک با توجه به اینکه کنفرانس اطلاع رسانی خود را برگزار کرده است برای بازگشایی تنها به تایید ناظر احتیاج دارد.
توقف نماد رنیک (جنرال مکانیک) پس از بازدهی 50 درصدی
سیگنال
نماد رنیک پس از گذشت 9 روز کاری بازدهی خالص 52.88% را به ثبت رسانیده است. بر همین اساس طبق ماده مذکور برای برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی متوقف شد.
رکورد شکنی عرضه اولیه رنیک (جنرال مکانیک) در میزان مشارکت
سیگنال
رکورد بیشترین مشارکت در عرضه اولیه با 645 هزار نفر متعلق به فسازان بود که رنیک (جنرال مکانیک) با قدرت این رکورد را شکست.