گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
سیگنال
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ) در تاریخ 25 خرداد 1398 در محل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد.