تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند (شاراک) | 30 اردیبهشت ماه 1399

تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند (شاراک) | 30 اردیبهشت ماه 1399

ﻃﺮح ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﺎزﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ راﻫﺒﺮدی و اﺻﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، در سال 1363 به تصویب رسید و در سال 1368 عملیات اجرایی آن رسما آغاز گردید و در سال 1372 فاز اول آن به بهره برداری رسید. خوراک ورودی به مجتمع نفتا می باشد که از طریق پالایشگاه های مختلفی تامین میگردد. تولیدات شرکت محصولات الفینی می باشد. ظرفیت اسمی این واحد یک میلیون و هشتصد هزار تن است.

تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند (شاراک) | 30 اردیبهشت ماه 1399

تولید پتروشیمی شازند

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﺗﯿﻠﻦ، ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ، ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ، ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ، اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻼﯾﮑﻮل ﻫﺎ، ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮرﻫﺎی آ80 و هیدروژنه شده و … می باشد. ﻋﻤﺪه اﺗﯿﻠﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ و اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻼﯾﮑﻮل ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﻞ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ مصرف می شود.

میزان ﻓﺮوش محصولات پتروشیمی شازند

 ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ روﻧﺪ ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ  را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ:

تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند (شاراک) | 30 اردیبهشت ماه 1399

ﻋﻠﺖ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﻓﺮوش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف، ﺣﺬف ﻣﻮاد واﺳﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺗﯿﻠﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ و از ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.  

ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮوش اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺳﻮد آوری ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮراک ﻣﺼﺮﻓﯽ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﭼﻪ از ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺳﻮد آوری دارد، اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺮخ ﺧﻮراک درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻫﺎ و اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻼﯾﮑﻮل ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﻬﻢ درآﻣﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ محصولاتی همچون هیدروکربور آ80 و ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮرﻫﺎی ﻫﯿﺪروژﻧﻪ ﺷﺪه و …. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮراک درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه محصولات

بر اساس آخرین صورت های مالی ارائه شده توسط شرکت, خوراک مصرفی نفتا سهم 80 درصدی در هزینه های تولید شرکت داشته است. سهم سربار و دستمزد نیز به ترتیب 18 و 2 درصد بوده است.

تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند (شاراک) | 30 اردیبهشت ماه 1399

ﻧﻔﺘﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ دارد.

ﺑﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻤﯿﻪ  ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺳﻂ روﺳﯿﻪ و آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﯿﻦ روﺳﯿﻪ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ زیر 20 دﻻر ﺷﺪه اﺳﺖ. در زﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ در ﻣﺤﺪوده 30 دلار قرار دارد.

با کاهش قیمت نفت در ابتدای سال جاری به دلایل گفته شده در بالا, قیمت نفتا نیز از حدود 550 دلار به زیر 200 دلار کاهش یافت. قیمت فعلی نفتا حدود 210 دلار می باشد.

ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق، ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮراک ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﻔﺘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. از آن ﺟﺎﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪت اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﺧﻮراک ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا اﺧﺘﻼف دﻻری ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﻮراک ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮدآوری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺬرا ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﻮد از ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺘﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

برآورد سود سال 1398 شاراک

شرکت در نه ماهه اول  سال 106 تومان به ازای هر سهم سود ساخته است. با در نظر گرفتن نرخ نفتای 5000 تومانی به نظر میرسد سود شرکت در سال 98 حدود 140 تومان برآورد میشود.

تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند (شاراک) | 30 اردیبهشت ماه 1399

برآورد سود سال 1399 شاراک

ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﺮآورد ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

از آنجا که ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻐﯿﺮ از ﺳﺎل 98 ﺑﺎﻻی ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ, ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎل 99 را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل 97 در نظر گرفته ایم. ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﻠﺘﺲ  ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯽ اتیلن و پلی پروﭘﯿﻠﻦ ﻫﺎ و اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻼﯾﮑﻮل ﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﯿﻤﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮراک ﻧﺮﺧﺸﺎن ﺗﻐییر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻟﺬا ﻧﺮخ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺧﻮراک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻧﺮخ ﻓﺮوش دﻻری ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند (شاراک) | 30 اردیبهشت ماه 1399

ﻧﺮخ دﻻر آزاد و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ﺑﺮاﺑﺮ 16000 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ و آزاد ﺑﺎﻻی 1000 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . وﻟﯽ از آن ﺟﺎییکه ﻧﺮخ ﻓﺮوش دﻻر ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺮخ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﺮخ در ﻋﻤﻞ، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺟﺪول ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ازای ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮخ ﻣﺤﺼﻮﻻت و دﻻر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

تحلیل بنیادی پتروشیمی شازند (شاراک) | 30 اردیبهشت ماه 1399

با شرایط فعلی سود سال 99 شرکت حدود 300 تومان تخمین زده میشود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات کاربران
  • پتروشیمی نوری با خرید پتروشیمی هنگام طرح شیرینسازی، گازوئیل یورو 5،6، طرح زیروفلرینگ و افزایش سرمایه…. بنیادی ترین پتروشیمی نوری❤️

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
4 بهمن 1399