معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک
سیگنال
دارایی صندوق سرمایه گذاری مختلط ترکیبی از اوراق با درآمد ثابت و سهام است. از این رو در این مطلب به معرفی صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک خواهیم پرداخت.
پول صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت 1398 به سمت کدام بازارهای مالی رفته است؟
سیگنال
در اردیبهشت ماه 98 با رصد کردن میزان ورودی و خروجی سرمایه ها میان صندوق های سرمایه گذاری میتوان جهت گردش پول را در بازارهای مالی شناسایی کرد.
معرفی پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط (هفته منتهی به 28 اردیبهشت 1398)
سیگنال
در این مطلب سیگنال پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری مختلط را در هفته منتهی به 1398/02/28 مورد بررسی قرار می‌دهد.
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان
سیگنال
دارایی صندوق سرمایه گذاری مختلط ترکیبی از اوراق با درآمد ثابت و سهام است. از این رو در این مطلب به معرفی صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان خواهیم پرداخت.
معرفی مقاوم ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری مختلط (هفته منتهی به بیستم اردیبهشت ماه 1398)
سیگنال
در این مطلب مقاوم ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری مختلط فعال در بازار بورس در هفته منتهی به 1398/02/20 مورد بررسی قرار می گیرد.
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
سیگنال
دارایی صندوق سرمایه گذاری مختلط ترکیبی از اوراق با درآمد ثابت و سهام است. از این رو در این مطلب به معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر خواهیم پرداخت.
معرفی پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط (هفته منتهی به 14 اردیبهشت ماه 1398)
سیگنال
در این مطلب سیگنال پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری مختلط را در هفته منتهی به 1398/02/14 مورد بررسی قرار می‌دهد.
معرفی پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط (یک ماه منتهی به 9 اردیبهشت ماه 1398)
سیگنال
در این مطلب سیگنال پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری مختلط را در یک هفته منتهی به 1398/02/09 مورد بررسی قرار می‌دهد.