در یک سال کاهش 23درصدی قیمت روی
سیگنال -
در سال 2017 قیمت شمش روی در بورس فلزات لندن افزایشی بود و درمجموع، رشد 17 درصدی داشت اما در سال 2018، قیمت شمش روی در انبارهای بورس فلزات لندن کاهش 23 درصدی یافته و از حداقل قیمت سال 2017 نیز کمتر شد. به گزارش سیگنال به نقل از فلزات آنلاین، در نمودار 1، میانگین […]