دلار ارزان بشود همه چیز ارزان می‌شود؟

خلاصه اخبار

طاهر رحیمی پژوهشگر اقتصادی از آنجایی که عرضه پول را درونزا ومتاثر از نرخ دلار بازار غیر رسمی می داند ؛ معتقد است که با توجه به چسبندگی قیمت ها؛ حتی با کاهش نرخ بازار غیر رسمی سطح عمومی قیمت ها پایین نخواهد بود.

طاهر رحیمی پژوهشگر اقتصادی از آنجایی که عرضه پول را درونزا ومتاثر از نرخ دلار بازار غیر رسمی می داند ؛ معتقد است که با توجه به چسبندگی قیمت ها؛ حتی با کاهش نرخ بازار غیر رسمی سطح عمومی قیمت ها پایین نخواهد بود.

گفتنی است در مقابل تحلیلی از بازار پول و اعتبار وجود دارد که بر اساس آن بانک مرکزی توانایی کنترل خلق پول توسط بانکهای تجاری را فارغ از هرگونه انتظارات تورمی؛ در میان مدت و بلند مدت را دارد و در این امر تواناست.


منبع:اکو ایران

برچسب‌ها