پیش بینی کاهش رشد جهانی
سیگنال -
صندوق بین المللی پول پیش بینی درباره رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ را کاهش داد.