بررسی گزارش فعالیت کیمیا (شهریور ماه 1398)
سیگنال
کیمیا در پنج ماه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 11 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در شهریور ماه با افزایشِ 30 درصدی، به 14 میلیارد تومان رسیده است.