رشد تولید و بودجه در سال 98
بورس نیوز -
مدیرامور سهام گروه صنعتی بارز گفت: بودجه در سال آینده با یک روند رو به رشد نسبت به سنوات گذشته در نظرگرفته شده است.