پول صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت 1398 به سمت کدام بازارهای مالی رفته است؟
سیگنال -
در اردیبهشت ماه 98 با رصد کردن میزان ورودی و خروجی سرمایه ها میان صندوق های سرمایه گذاری میتوان جهت گردش پول را در بازارهای مالی شناسایی کرد.
پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (یک ماه منتهی به 30 اردیبهشت ماه 1398)
سیگنال -
در این مطلب سیگنال پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را در یک ماه منتهی به 1398/02/30 مورد بررسی قرار می‌دهد.
پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (هفته منتهی به بیست و هفتم اردیبهشت 1398)
سیگنال -
در این مطلب سیگنال پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را در هفته منتهی به 1398/02/27 مورد بررسی قرار می‌دهد.
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری امین سامان
سیگنال -
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از جمله گزینه های بسیار کم ریسک اما کم بازده در زمینه سرمایه گذاری می باشند. این صندوق ها عموما به دلیل ایجاد پوشش ضد تورمی پولی ایجاد شده اند. از این رو امروز نیز به معرفی صندوق سرمایه گذاری امین سامان خواهیم پرداخت.
پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (هفته منتهی به بیستم اردیبهشت ماه 1398)
سیگنال -
در این مطلب سیگنال پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را در هفته منتهی به 1398/02/20 مورد بررسی قرار می‌دهد.
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین
سیگنال -
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از جمله گزینه های بسیار کم ریسک اما کم بازده در زمینه سرمایه گذاری می باشند. این صندوق ها عموما به دلیل ایجاد پوشش ضد تورمی پولی ایجاد شده اند. از این رو امروز نیز به معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک فراز اندیش نوین خواهیم پرداخت.
پربازده‌ ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت (هفته منتهی به سیزدهم اردیبهشت ماه 1398)
سیگنال -
در این مطلب سیگنال پربازده ترین صندوق‌ های سرمایه گذاری با درآمد ثابت را در هفته منتهی به 1398/02/13 مورد بررسی قرار می‌دهد.
معرفی و بررسی عملکرد صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
سیگنال -
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت از جمله گزینه های بسیار کم ریسک اما کم بازده در زمینه سرمایه گذاری می باشند. این صندوق ها عموما به دلیل ایجاد پوشش ضد تورمی پولی ایجاد شده اند. از این رو امروز نیز به معرفی صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر خواهیم پرداخت.