توزیع سود ۸۷۵ریالی «شپاکسا» برای هرسهم
سنا
«شپاکسا» در گزارش فعالیت یکساله هیات مدیره سود خالص را ۹۴۵میلیارد ریال، سود انباشته در پایان دوره را یک هزار و ۱۶میلیارد ریال و سود خالص هرسهم را یک هزار و ۷۵۱ریال اعلام کرده بود که در پایان جلسه، سهامداران به توزیع ۸۷۵ریالی سود هرسهم رای دادند.