“شبهرن” یکساله ۲۷۸۲ریال سود تلفیقی ساخت
رادیو سهام
شرکت نفت بهران در صورتهای مالی تلفیقی ۱۲ماهه سود هرسهم را دو هزار و ۷۸۲ریال اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال مالی ۱۳۹۶، رشد ۳۲درصدی را تجربه کرد.