شرکت سیمان ساوه در فهرست نرخ های فرابورس درج نماد شد
سیگنال
شرکت سیمان ساوه پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از تاریخ 1398/11/29 به عنوان دویست و هشتمین نماد معاملاتی در بازار فرابورس درج گردید.