به هر کد معاملاتی چه تعداد از سهام “ساوه” و “زکوثر” رسید؟
سیگنال
روز چهارشنبه مورخ 21 اسفند ماه 1398 شاهد عرضه سهام دو شرکت سیمان ساوه و سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در بورس بودیم.
گزارشی از عرضه اولیه ساوه (شرکت سیمان ساوه)
سیگنال
سهام شرکت سیمان ساوه به عنوان دویست و هشتمین نماد معاملاتی در بازار دوم با نماد "ساوه" برای اولین بار امروز به شیوه ثبت سفارش از ساعت 7:00 تا 10:00 صبح جهت کشف قیمت به عموم عرضه می شود.