عرضه اولیه زملارد (کشاورزی و دامپروری ملارد شیر) قطعی شد
سیگنال
بعد از انجام عرضه اولیه های شاروم و امین، اینبار نوبت به عرضه اولیه شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر با نماد "زملارد" رسید.