نوآوری اقتصادی

نوآوری یک ویژگی تعیین کننده در 200 سال گذشته تاریخ بشر است.موتور بخار ، پنی سیلین، نیمه هادی ، هواساز،خودرو ،تلویزیون وهواپیما و… فهرست اختراعات درخشان چند قرن اخیر طولانی است.

برچسب‌ها