نهنگی ۱۰۰ میلیارد عدد شیبا را به صرافی منتقل کرد

نهنگی ۱۰۰ میلیارد عدد شیبا را به صرافی منتقل کرد
خلاصه اخبار

فهرست عناوینشیبا اینو شاهد افزایش فعالیت شبکه بود زیرا یک نهنگ ناشناس مبلغ قابل توجهی را به یک صرافی منتقل کرد که احتمالاً با هدف فروش بود. طبق داده‌های تراکنش‌ها، این نهنگ در یک انتقال یک‌جا 100 میلیارد عدد توکن شیبا را به صرافی منتقل کرد. شیبا اینو در 24 ساعت گذشته نیز شاهد افزایش […]

شیبا اینو شاهد افزایش فعالیت شبکه بود زیرا یک نهنگ ناشناس مبلغ قابل توجهی را به یک صرافی منتقل کرد که احتمالاً با هدف فروش بود. طبق داده‌های تراکنش‌ها، این نهنگ در یک انتقال یک‌جا 100 میلیارد عدد توکن شیبا را به صرافی منتقل کرد. شیبا اینو در 24 ساعت گذشته نیز شاهد افزایش فعالیت نهنگ‌ها بوده است.

مرجع: ارز دیجیتال