نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛ “لازما” زیان خود را کاهش داد

نسبت به دوره مشابه در سال گذشته؛ “لازما” زیان خود را کاهش داد
خلاصه اخبار

شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷، به ازای هر سهم خود مبلغ ۸ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۶۸ درصد کاهش زیان را نشان می دهد.

به گزارش سیگنال به نقل از سنا، شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش با سرمایه ۲۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، صورت های مالی میان دوره ای ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

“لازما” در دوره یاد شده، با ۷۰ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، مبلغ یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۸ ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۶۸ درصد کاهش زیان داشته است.

شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش دلیل این موضوع را افزایش ۱۹ درصدی فروش برشمرده است.

با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ یک هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۸۳۹ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

“لازما” در دوره ۳ ماهه سال مالی منتهی به شهریور ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۲ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۲۵ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

برچسب‌ها