برنده واقعی جنگ تجاری چین و امریکا

مدتهاست کشورهای چین و امریکا در رقابت برای در دست گرفتن بازار تجارت جهانی هستند. اما به نظر می‌رسد برنده این بازی
نه چین است و نه امریکا.اما اگر چین وامریکا هر دو بازنده این جنگ تجاری هستند، برنده واقعی کیست؟

برچسب‌ها