با شرکت دنا آفرین فدک (گدنا) آشنا شوید
سیگنال -
کترینگ دونا در سال 1393 با سرمایه کذاری مشترک هلدینگ ارزش آفرینان فدک از ایران و هلدینگ دون هاوزر از اتریش تأسیس شده است.