بررسی وضعیت صورت های مالی کالا (6 ماهه 1398)
سیگنال
هزینه های فروش، اداری و عمومی که سهم عمده ای از هزینه های این شرکت را شامل می شود، نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش پیدا کرده و به 11 میلیارد تومان رسیده است.
بررسی گزارش فعالیت ماهانه کالا (مرداد ماه 1398)
سیگنال
کالا در سه ماهه 98 معادل 32 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است.