سهم منفی دو روز گذشته پیشنهاد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از دو محل داد!
بورس پرس
شرکت بورسی که طی دو روز گذشته با افت قیمت همراه بوده از برنامه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر داد.
بررسی افق میانمدت و بلندمدت “ونیکی”
سیگنال -
بابک افشار کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: سرمایه گذاری ملی ایران بنظر در قالب حرکت بساموج ABC چشم به هدفهای چهار رقمی در بلند مدت دارد.