توضیح هلدینگ دارویی و بیمه فرا بورسی درباره نتیجه مزایده و خرید سهام
بورس پرس
هلدینگ دارویی و بیمه فرابورسی درخصوص اعلام نتایج برگزاری مزایده و شفاف سازی درباره برنامه خرید سهام و افزایش درآمد حق بیمه توضیح دادند و با توقف نماد روبرو شدند.