تحلیل تکنیکال بیمه نوین به همراه نمودار (18 آبان ماه 1398)
سیگنال
بیمه نوین که در قیمت 218 تومان در حال معامله است، بعد از رشد تا محدوده 230 تومان و برخورد با خط میانی کانال، به صورت موقت وارد اصلاح شد.
تحلیل تکنیکال بیمه نوین به همراه نمودار (9 شهریور ماه 1398)
سیگنال
بیمه نوین توانست به محدوده 220 تومان برسد. بعد از واکنش نماد نوین به محدوده 160 تومان، توانست سقف تاریخی خود در 180 تومان را بشکند.