شناسایی سود ۲۴۴۷ریالی «قصفها» برای هرسهم
-
شرکت قند اصفهان در صورت های مالی ۱۲ماهه خود برای هرسهم دوهزار و ۴۴۷ریال سود شناسایی کرد.