تحلیل تکنیکال نماد شفا به همراه نمودار (2 آبان ماه 1398)
سیگنال -
شرکت سرمايه گذاری شفا دارو (با نماد شفا) از جمله شرکت های گروه " مواد و محصولات دارويی" در بازار دوم بورس تهران است.