تحلیل تکنیکال شغدیر (پتروشیمی غدیر) به همراه نمودار | شکست سقف 680 تومانی !
سیگنال
در صورتی که بتواند بالای این محدوده تثبیت شود، انتظار داریم تا 750 تومان و سقف کانال صعودی به رشد خود ادامه دهد.
تحلیل تکنیکال شغدیر (پتروشیمی غدیر) به همراه نمودار
سیگنال
پتروشیمی غدیر در دوره یک ماهه منتهی به 98/03/31 توانست 63 میلیارد تومان PVC به نرخ 7 میلیون و 900 هزار تومان به فروش برساند. در مقایسه با دوره یک ماهه مشابه سال گذشته 71 درصد افزایش درآمد داشته است.