تحلیل بنیادی شرکت سیمان شاهرود (سرود) | 19 شهریور ماه 1399
سیگنال
شرکت سیمان شاهرود با نماد سرود در سال 1363 شمسی به ثبت رسید و در سال 1366 به سهامی عام تغییر یافت.