بررسی وضعیت صورت های مالی سدبیر (6 ماهه 1398)
سیگنال -
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در نیمه نخست سال جاری مجموعاً 11 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که عمده ی آن حاصل از فروش سرمایه گذاری ها بوده و نسبت به سال گذشته 130 درصد افزایش یافته است.