بررسی وضعیت صورت های مالی زکشت (6 ماهه 1398) + گزارش مهر ماه
سیگنال
زکشت در نیمه نخست سال جاری به صورت میانگین، ماهانه 5.5 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در مهر ماه تغییر چندانی نداشته و به 5.6 میلیارد تومان بوده است.