شرکت رایان هم افزا در فهرست نرخ های فرابورس درج نماد شد
سیگنال
شرکت رایان هم افزا از تاریخ 1398/12/10 به عنوان دویست و دهمین نماد معاملاتی با نماد "رافزا" در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج گردید.