گزارش فعالیت دکیمی (شرکت داروسازی کیمیا دارو) به همراه نمودار
سیگنال -
به گزارش سیگنال گزارش فعالیت شرکت داروسازی کیمیا داروبه شرح زیر است. از بین محصولات دکیمی، سهم فروش قرص و دراژه بیش از سایرین است. تولید قرص و دراژه در مرداد ماه به 1 میلیون و 396 هزار رسیده که 70 درصد بیشتر از میانگین 4 ماه گذشته است. تعداد فروش 23 درصد افزایش یافته […]
بررسی گزارش فعالیت مرداد 98 دکیمی
سیگنال -
گزارش فعالیت دکیمی در مرداد ماه 98 را مشاهده می کنید: