بررسی گزارش فعالیت خمحور (شهریور ماه 1398)
-
خمحور در پنج ماه ابتدائی سال به صورت میانگین، ماهانه 10 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم در شهریور ماه با افزایش بسیار خوبِ 60 درصدی، به 16 میلیارد تومان رسیده است