گزارش فعالیت حپترو (شهریور ماه 1398)
سیگنال -
عمده ی درآمد این شرکت خدمات کانتینری ترمینال عسلویه (29 درصد)، حمل جامدات (27 درصد) و انبارداری (14 درصد) می باشد. یکی از محرک ها برای رشد قیمت سهام چنین شرکت هایی، عقد قرارداد های جدید خدمات می باشد.