بررسی گزارش فعالیت ماهانه حریل (مرداد ماه 1398)
سیگنال
عمده درآمد حریل از محل حمل حمل و نقل محصولات شرکت ذوب آهن است. در واقع حریل همکار لجستیکی شرکت ذوب آهن محسوب می شود.
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پرداز سیر
سیگنال
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پرداز سیر (حریل) در تاریخ 18 تیر ماه 1398 در محل سالن همايش سپهر هتل بزرگ ارم برگزار شد.