3 سهم برگزیده بازار سرمایه (سه شنبه 10 دی ماه 98)
سیگنال -
در این گزارش نمادهای حریل، اپرداز و ثالوند که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.
گزارش فعالیت حریل (شهریور ماه 1398)
سیگنال -
حریل در شهریور ماه 21 میلیارد تومان درآمد داشته که بیشترین درآمد ماهانه شرکت محسوب می شود. افزایش درآمد ناشی از حمل محصولات ذوب آهن در رشد درآمدی این شرکت در این ماه تاثیر گذار بوده است.
بررسی گزارش فعالیت ماهانه حریل (مرداد ماه 1398)
سیگنال -
عمده درآمد حریل از محل حمل حمل و نقل محصولات شرکت ذوب آهن است. در واقع حریل همکار لجستیکی شرکت ذوب آهن محسوب می شود.
گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پرداز سیر
سیگنال -
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریل پرداز سیر (حریل) در تاریخ 18 تیر ماه 1398 در محل سالن همايش سپهر هتل بزرگ ارم برگزار شد.