بررسی گزارش فعالیت ماهانه ثاخت (مرداد ماه 1398)
سیگنال
ثاخت در مرداد ماه 1 میلیارد و 500 میلیون تومان فروش داشته که عمده ی آن بابت فروش بخشی از پروژه "276 واحدی تجاری سعدی شیراز" بوده است.