شرکت تولید نیروی برق آبادان (آبادا) را بهتر بشناسید
سیگنال
شرکت تولید نیروی برق آبادان (آبادا) در سال 87 شمسی ثبت و از اول مهرماه این سال شروع به فعالیت کرده است.
شرکت تولید نیروی برق آبادان (آبادا) درج شد
سیگنال
شرکت تولید نیروی برق آبادان با نماد آبادا به جمع شرکت های بازار دوم بورس تهران پیوست.