شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز درج نماد شد
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز با نماد "گتوشا" از تاریخ 17 فروردین ماه در فهرست اوراق بهادار بازار پایه درج گردید.
سیگنال