اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 16 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییری نداشت. اما ارزش و حجم معاملات با کاهش 20 درصدی همراه بودند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 14 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییری نداشت.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 13 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییری نداشت، اما ارزش و حجم معاملات با افزایش 100 درصدی همراه بودند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 22 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش و حجم معاملات امروز نسبت به روز معاملاتی گذشته 32 درصد کاهش داشتند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 30 فروردین ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود، ارزش و حجم معاملات نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش 25 درصدی همراه بودند.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 27 فروردین ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار اوراق بدهی مشاهده می‌شود، حجم معاملات نسبت به روز قبل افزایش جزئی 5 درصدی داشته است.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 3 اردیبهشت ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار امروز نسبت به روزهای معاملاتی گذشته تغییرات خاصی نداشت.
اطلاعات معاملات بازار اوراق بدهی | 26 فروردین ماه 1399
سیگنال
همانطور که در اطلاعات مربوط به وضعیت بازار بدهی مشاهده می‌شود، ارزش بازار نسبت به روز معاملاتی گذشته تغییری نداشت. ارزش و حجم معاملات نیز با کاهش جزئی 5 درصدی همراه بودند.