گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه کاشی پارس
سیگنال -
مجمع عمومی عادی سالیانه کاشی پارس (کپارس) در تاریخ 16 تیر ماه 1398 در محل هتل پارسيان استقلال برگزار شد.