گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
سیگنال
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور) در تاریخ 13 خرداد 1398 در محل مجموعه فرهنگي ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد.