3 سهم برگزیده بازار سرمایه (دوشنبه 30 دی ماه 98)
سیگنال -
در این گزارش نمادهای های وب، کیسون و کمینا که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.