تحلیل تکنیکال کساپا (سایپا شیشه) به همراه نمودار
سیگنال
سایپا شیشه با نماد کساپا با سرمایه اسمی 230.000 میلیون ریال در گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی قرار دارد.