تحلیل تکنیکال کساپا به همراه نمودار (16 شهریور ماه 1398)
سیگنال -
نماد کساپا (سایپا شیشه) بعد از شکست سقف تاریخی خود به قیمت 600 تومان رسید.
تحلیل تکنیکال کساپا (سایپا شیشه) به همراه نمودار
سیگنال -
سایپا شیشه با نماد کساپا با سرمایه اسمی 230.000 میلیون ریال در گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی قرار دارد.