2 سهم برگزیده امروز بازار سهام (پکرمان – کساوه) | شنبه 17 آبان ماه 1399
سیگنال
در این گزارش نمادهای پکرمان و کساوه که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.
2 سهم برگزیده امروز بازار سهام (تاپکیش – کساوه) | چهارشنبه 14 آبان ماه 1399
سیگنال
در این گزارش نمادهای تاپکیش و کساوه که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.
بررسی وضعیت و تحلیل بنیادی نماد کساوه | 8 مهر ماه 1399
سیگنال
گروه کاشی و سرامیک سینا از شرکت های فرعی شرکت گسترش پایا صنعت سینا و واحد نهایی گروه بنیاد مستضعفان می باشد.
2 سهم برگزیده بازار سرمایه (اتکام – کساوه) | یکشنبه 6 مهر ماه 99
سیگنال
در این گزارش نمادهای اتکام و کساوه که حجم های قابل توجهی در مقایسه با 30 روز گذشته خورده اند و قدرت خریدار به فروشنده مطلوبی دارند، معرفی می‌شوند.
کساوه و کلوند سرنشین های بازار سرمایه در بورس
بااقتصاد
عملکرد شرکت‌های فعال در گروه کاشی و سرامیک در سال 97 زیر ذره بین قرار گرفته و با عملکرد سال 96 مورد مقایسه قرار گرفته است. در این میان کساوه بیشترین درآمد را در سال 97 داشته است و مقایسه عملکرد 97 نسبت به 96 نشان می‌دهد کحافظ بیشترین درصد افزایش مبلغ فروش را به خود اختصاص داده است.