بهره‌ برداری بخش زیرزمینی انگوران از ابتدای سال ۹۸
دنیای بورس
بخش زیر زمینی انگوران از ابتدای سال ۹۸ به بهره‌برداری کامل می‌رسد.