بهره‌ برداری بخش زیرزمینی انگوران از ابتدای سال ۹۸
دنیای بورس -
بخش زیر زمینی انگوران از ابتدای سال ۹۸ به بهره‌برداری کامل می‌رسد.