افزایش سود آوری در سایه شناسایی سود تسعیر ارز
-
در حالی که بیمه پاسارگاد در 9 ماهه نخست سال 1396 تنها موفق به شناسایی 333 میلیارد ریال سود خالص شده است.