توضیح دو بانک منجر به رشد قیمت سهم و توقف نماد شد
بورس پرس
پست بانک و بانک گردشگری درخصوص نوسان قیمت سهام و نتیجه برگزاری مزایده،دست به شفاف سازی زدند و با رشد قیمت و توقف نماد روبرو شدند.