تحلیل تکنیکال وکار به همراه نمودار (1 آبان ماه 1398)
سیگنال
منطقه 280 تومان و 250 تومان مهمترین حمایت های وکار محسوب می شود. تارگت احتمالی در صورت رشد از این ناحیه نیز برای بانک کارآفرین محدوده 420 تومان است.