تحلیل تکنیکال وکار به همراه نمودار (16 آذر ماه 1398)
سیگنال
در تحلیل قبلی که از این نماد ارایه شد، بانک کارآفرین رشد کوتاه مدتی را تا محدوده 365 تومان تجربه کرد و دوباره وارد اصلاح قیمتی شده است.
تحلیل تکنیکال وکار به همراه نمودار (1 آبان ماه 1398)
سیگنال
منطقه 280 تومان و 250 تومان مهمترین حمایت های وکار محسوب می شود. تارگت احتمالی در صورت رشد از این ناحیه نیز برای بانک کارآفرین محدوده 420 تومان است.